Úvodní slovo


Vážené kolegyne a kolegovia,

konferencia Sociálne procesy a osobnosť sa počas svojej existencie stala stabilným priestorom pre formálnu aj neformálnu výmenu vedeckých poznatkov z oblasti psychológie v slovenskom a českom kontexte. Bohužiaľ, pandemická situácia nedovolila za posledné roky osobné stretnutie a posledný ročník konferencie sa v roku 2020 uskutočnil online. Aj keď je online formát konferencie vo viacerých ohľadoch výbornou možnosťou ako v čase pandémie umožniť výmenu vedeckých a odborných informácií medzi účastníkmi, viacerí cítime, že nedokáže nahradiť osobné stretnutia s formálnymi či menej formálnymi rozhovormi a diskusiami.

Od roku 2002 sa pri organizácii konferencie striedajú štyri výskumné pracoviská: Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav FF MU v Brne, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV v Košiciach a Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV v Bratislave. Tento rok pripadá organizácia konferencie posledne menovanej inštitúcii. Keďže viacerým pravidelným návštevníkom konferencií už osobná účasť na konferencii chýba, rozhodli sme sa, že ako organizátori urobíme všetko preto, aby sa tohtoročná konferencia mohla uskutočniť v prezenčnej forme. Po skúsenostiam s pandemickou situáciou v uplynulých rokoch, keď situácia v lete bola vždy lepšia, ako situácia na jeseň a v zime, sme sa rozhodli posunúť dátum konferencie o niečo skôr, než je zvykom. Preto sa tohtoročný, už 23. ročník konferencie SPO uskutoční v termíne 5.-7.9.2022. Miestom konferencie bude Kongresové centrum Academia v Starej Lesnej.

V mene pracovníkov ÚEP CSPV SAV a celého organizačného výboru konferencie by som chcel poďakovať za možnosť podieľať sa organizačne na tejto udalosti a zároveň pozvať všetkých, ktorých sa to týka, k účasti na konferencii a podeleniu sa s ostatnými kolegami so svojou prácou. Konferencia ponúka možnosť výmeny aktuálnych vedeckých poznatkov, ale zároveň je príležitosťou pre spoznávanie sa nielen v rovine odbornej ale aj v ľudskej a osobnej.

Konferencia Sociálne procesy a osobnosť ponúka priestor celému spektru tém priamo či nepriamo súvisiacich s fungovaním osobnosti v sociálnom kontexte. Dá sa povedať, že sa stala akýmsi prehľadom aktuálneho diania v psychologickom výskume na Slovensku a v Česku, no zúčastňujú sa jej aj viacerí zahraniční hostia. Pevne veríme, že pandemická situácia v čase konferencie bude natoľko dobrá, že sa konferencie budú môcť zúčastniť všetci záujemcovia v čo najväčšom počte.

Tešíme sa na stretnutie.

Peter Halama
Eva Ballová Mikušková

Za organizačný výbor