Konference Sociální procesy a osobnost

Historie konference Sociální procesy a osobnost je do značné míry spojena s novodobou historií české a slovenské psychologie po společenských změnách na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Po desetiletích ideologického nátlaku a kontroly, které byly výrazné zejména ve společenských vědách, se v roce 1990 tehdy ještě československá psychologie otevřela světu. Společenské změny znamenaly především svobodnou volbu témat bádání a otevřenou vědeckou diskusi. Významným fenoménem devadesátých let se proto stalo pořádání rozmanitých odborných akcí, od tématicky úzce zaměřených seminářů až po oborové konference.

Se stále sílící vědeckou činností na různých akademických a univerzitních pracovištích vznikla postupně potřeba konference, která by byla věnována především psychologickému výzkumu. Tuto úlohu měla naplnit – a s odstupem času můžeme konstatovat, že naplnila – konference Sociální procesy a osobnost. Ačkoliv název konference odrážel nejvýznamnější oblasti zájmu českých a slovenských badatelů v devadesátých letech, od počátku byl poskytován prostor i dalším psychologickým disciplínám. Byla to zejména psychologie zdraví (stress, coping, well-being), kognitivní psychologie, pracovní psychologie, psychologie vzdělávání a v neposlední řadě metodologie psychologického výzkumu, předmět zájmu sdílený všemi účastníky konference.

První ročník konference se konal v roce 1998 a společně ho uspořádaly Psychologický ústav AV ČR v Brně a Psychologický ústav FF MU v Brně. Od roku 2000 spolupořádají konferenci dvě slovenská pracoviště – Spoločenskovedný ústav SAV v Košicích a Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislavě – a od roku 2002 se pořadatelské ústavy střídají v organizaci konference a konference se tak vždy jeden rok pořádá v České republice a jeden rok na Slovensku. Od počátku konference je z každého ročníku připravován sborník příspěvků, který je od roku 2004 recenzovaný a který se tak stal jakýmsi „Annual Review“ české a slovenské psychologie.

Snad není nemístné na závěr zmínit, že konference Sociální procesy a osobnost se nezapsala do povědomí českých a slovenských psychologů a psycholožek jen pro svou vysokou odbornou úroveň a publikační výstupy, ale také pro svou přátelskou atmosféru otevřenou profesnímu i osobnímu dialogu. Přejeme si, aby i nadále zůstávala místem setkávání, odborného i lidského.

Marek Blatný

Zkrácený a upravený text článku “Conference Social Processes & Personality: 10 years history“, který vyšel v nultém čísle časopisu Social Processes & Personality v r. 2008