Základné informácie


Dátum a miesto konania

Konferencia sa koná v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej v dňoch 17. – 19. septembra 2018. Začína sa v pondelok 17. 09. 2018 od 13.00 registráciou, hlavný program začne plenárnym rokovaním o 14.00 a bude pokračovať 18. 09. 2018 a doobeda 19. 09. 2018 v sekciách. Spoločenský večer sa uskutoční 18. 09. 2018. Posterová sekcia bude v utorok 18. 09. 2018 popoludní. Konferencia bude ukončená 19. 09. 2018 v obedňajších hodinách.

 

Tematické zameranie SPaO 2018

Na konferencii Sociálne procesy a osobnosť 2018 uvítame príspevky zamerané na otázky  základného i aplikovaného výskumu z oblasti sociálnej psychológie a psychológie osobnosti, ale tiež príspevky z príbuzných oblastí, ktoré majú vzťah k týmto disciplínam.

 

Program

Jeho štruktúra vznikol z návrhov účastníkov, pod gesciou stáleho Vedeckého výboru konferencie SPaO.

Program konference - PDF dokument

Zoznam posterov - PDF dokument

 
Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok pri úhrade prevodom (možná v čase od 2.7.2018 do 15.8.2018; číslo účtu zverejnené pod tabuľkou)     70 Eur
Konferenčný poplatok pri úhrade na mieste   80 Eur
Konferenčný poplatok pre študentov denného štúdia všetkých
troch stupňov (úhrada prevodom možná v čase od 2.7.2018 do 15.8.2018)
  40 Eur
Konferenčný poplatok pre študentov denného štúdia všetkých
troch stupňov (úhrada na mieste) 
  50 Eur

Potvrdenie platby bude v podobe faktúry odovzdané účastníkom konferencie pri registrácii alebo zaslané poštou.

 

Platobné údaje pre uhradenie poplatku:

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0060 3487

SWIFT/BIC: SPSRSKBA (Štátna pokladnica)

VS: 171992018

KS: 0308 

Poznámka pre prijímateľa: SPO2018 PRIEZVISKO MENO

 

Názov a adresa príjemcu:

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Šancová 56

811 05 Bratislava

Slovensko

 

Banka príjemcu:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

Slovensko

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

 

Poplatok zahŕňa:

  • prenájom miestností
  • prenájom techniky
  • konferenčné materiály
  • zborník príspevkov
  • coffee breaks

Konferenčný poplatok nezahŕňa stravovanie počas konferencie. Účastníci konferencie si budú stravovanie hradiť sami na mieste, v hotovosti, a to počas registrácie (15€). Z organizačných dôvodov je takýmto spôsobom zariadená spoločná večera v prvý deň a spoločný obed v druhý deň konferencie. V registračnom systéme je však nutné uviesť, či preferujete bežnú alebo vegetariánsku stravu. Raňajky sú zahrnuté v cene ubytovania.

 

Príspevky

Na konferenciu je možné ponúknuť  tri typy prezentácií – sympózium, prednášku/referát a poster, s abstraktmi individuálnych vystúpení. Návrhy budú posúdené vedeckým výborom a organizátori si vyhradzujú právo rozhodnutia o akceptovaní návrhov. Prioritu budú mať návrhy, ktoré budú v mainstreamovom zameraní konferencie.

 

Vyžiadaná prednáška/referát

Prednášku môže vyžiadať Vedecký výbor konferencie. Pre tento typ vystúpenia je vyhradených 20 min. + 5 min. diskusie.

Pre referát 15 min. a spoločná diskusia v bloku/sekcii.

 

Sympózium

Pre jedno sympózium je vyhradených maximálne 90 min. Sympózium riadi predsedajúci (resp. moderátor), ktorý môže a nemusí byť aktívnym účastníkom sympózia. V sympóziu môžu vystúpiť minimálne 4 účastníci. Tematicky je zamerané na jednu oblasť a malo by poskytnúť príležitosť k diskusii s návštevníkmi sympózia.

 

Poster

Pre postery budú pripravené panely rozmerov 1 x 1,5 m. Postery budú vystavené už 2. deň doobedu. V dobe vyhradenej pre posterovú sekciu (2. rokovací deň poobede) sú prezentujúci autori povinní byť prítomní pri svojich posteroch.

 

Registrácia

Registrácia účastníkov + registrácia abstraktov

Registrácia účastníkov bude prebiehať cez webovú stránku konferencie, v časti "Registrace",  kde si každý účastník vytvorí svoj vlastný účet a vloží abstrakt svojho navrhovaného príspevku (posteru, orálnej prezentácie, sympózia). O akceptácii abstraktu bude každý z účastníkov informovaný.

 

Prihlásenie sympózia

Iniciátor sympózia nahrá svoj návrh s názvom a abstraktom do 15. 06. 2018 prostredníctvom webovej stránky, v časti "Registrace"-> "My Submissions" alebo v prípade problémov s nahraním ho zašle na emailovú adresu spao2018@saske.sk. O prijatí sympózia bude jeho organizátor informovaný  do 15.7. 2018 a informuje ostatných účastníkov.

 

Prihlásenie referátu/posteru

Autor nahrá svoj návrh s názvom a abstraktom do 15. 06. 2018 prostredníctvom webovej stránky, v časti "Registrace"-> My Submissions" alebo v prípade problémov s nahraním ho zašle na emailovú adresu spao2018@saske.sk.. O prijatí svojho príspevku bude autor informovaný do 15.7.2018.

 

Rokovacie jazyky

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina, čeština a angličtina.